Happy New Year

Since its holiday time for me I made short trip yesterday. Sky was cloudy but it was not freezing and raining so it was OK. I made few pictures of solitary deciduous trees, mostly oaks. Breathing fresh cold air was only partial purpose of my trip, of course I was looking for potential trees to collect. Well, seems it was worth effort and in spring I will go there with spade. There will be blogpost about it next year I hope.
Anyway year 2011 is ending and therefore I use this opportunity to wish all readers of my blog all the best to next year,  wish you good health an luck. Of course I wish the same to all your trees, good luck in finding very best yamadori material, nice progress in your design on your bonsai. Thank you for visiting my site and hope you will find interesting information here in 2012.
Včera som využil dovolenkové obdobie a vybral som sa na krátky výlet. Nebolo úplne ideálne počasie ale nepršalo a nemrzlo tak to bolo celkom v pohode. Urobil som zopár fotiek samostatne stojacich stromov, väčšinou dubov. Nadýchanie sa čerstvého vzduchu bola iba časť plánu, samozrejme som sa pozeral po niečom čo by sa dalo na jar kopnúť. Nuž, zdá sa že to nebolo márne a na miesto sa vrátim s krompáčom. O tom ale snáď bude nejaký príspevok na budúci rok.
No keďže rok sa chýli ku koncu tak si dovolím využiť túto príležitosť zaželať všetkým čitateľom môjho blogu všetko najlepšie do Nového roka, veľa zdravia a šťastia. To želám aj vašim stromom, prajem vám dobré oko pri hľadaní yamadori, nech sa Vám darí pri tvorbe dobrých bonsai. Ďakujem Vám za to, že navštevujete môj blog a dúfam, že aj v budúcom roku tu nájdete zaujímavé informácie.

Fagus sylvatica No.5

This beech was collected in spring 2009. It is rather small tree with hight about 50 cm. I wired it few days ago. So far I have collected 5 beeches and unfortunately 3 of them died during first season after collection. To me it shows this species are more difficult than others deciduous trees. This one is surviving. So far siting in more-less original soil from forest with some added zeolit. Nebari is far from perfect, I'm almost sure I try to air layer it about 3 cm above ground level next spring. Big part of dead wood on tall trunk is natural. Others scars are not so nice and it must be corrected somehow in future.
Tento buk som vykopal v roku 2009. Je to jeden z tých menších stromov s výškou asi 50cm. Pred pár dňami som ho drôtoval. Doteraz som vykopal 5 bukov a tri z nich to mali po prvej sezóne za sebou. Mne to potvrdzuje, že tento druh je komplikovanejší na vyzdvihovanie z prírody ako iné listnáče. Tento to ale zatiaľ v pohode prežíva. Je posadený v pôvodnej zemine s trochou zeolitu. Nebari nie je dobré a preto na ňom budem skúšať vzdušné potápanie vo výške asi 3cm nad úrovňou zeminy. Mŕtve drevo na vyššom kmeni je z veľkej časti pôvodné. Ostatné jazvy nie sú pekné a budú sa musieť upraviť v budúcnosti. Tento buk je jedným z tých ktoré sú na predaj a v budúcnosti asi bude musieť uvoľniť miesto pre lepší materiál.
Winter protection

Today I put all my trees on ground and cover them with wood chippings. I used this way of winter protection always and I'm satisfied, all trees during winters survived. I have a lot of help from may kids and it was a lot of fun.
Dnes som zazimoval všetky stromy, zložil som ich na zem a zasypal pilinami. Používam takýto spôsob zimovania stále a nikdy som neprišiel ani o jeden strom počas zimy. Samozrejme som to nerobil sám, ale pomáhali mi moji dvaja pomocníci, bola to zábava.
hráme sa na sneženie/ playing with artificial snow

"prikrývame stromček s perinkou aby mohol cez zimu spinkať"
 

half finished/ z polovice to máme

"This leaves must be removed"/ "Tie listy musia preč, dobre."

and its done/ a je to

Poriadne poliate a pripravené na zimu./ Waterd and prepared for winter.

Carpinus betulus forrest in yellow

10/2011
4/2011

http://belanmaros.blogspot.com/2011/04/hornbeam-forest-repotting.html
Betula pendula No.1

This is my first and only birch so far, collected in 2010. Its very nice according to my taste. Not big,not very old but very mature bark.Potted in almost pure zeolit, and doing all the time very well, tree seems to be very happy and its growing like hell. I wired it in July this year and I will wire it again next year.
Toto je moja zatiaľ jediná breza a mám ju rád, vykopaná v roku 2010. Nie je veľmi veľká asi ani veľmi stará ale má peknú popraskanú borku. Je zasadená v takmer čistom zeolite (2,5-5mm) a je dobre a často zalievaná. Stromček je veľmi zdravý a v sezóne rastie ako o život. V júli tohto roku som ho drôtoval a budem znova na budúci rok. 

http://belanmaros.blogspot.com/2010/03/birch.html

10/2011

10/2011

10/2011

10/2011
wired in 7/2011
3/2010 right after collection


Quercus pubescens No.4New Picea abies

New spruce at home. Possibly for future spruce forest with a lots of straight trees. About 9 cm at base, 90 cm tall.Must be rather old, one of thick lower branches was about 20 years old. Potted in mix of zeolit 4-8mm and Terramol with granules of Osmocote mixed in substrate. No rough peat this time, I forget to add it :)
Nový smrek doma. Možno z neho bude jeden zo stromov v budúcom lesíku s mnohými vzpriamenými stromami. Na báze má asi 9cm, výška 90 cm. Asi je celkom starý, jeden z dolných odstránených konárov mal okolo 20 rokov. Posadený v zmesi zeolitu 4-8mm a Terramolu s primešaným Osmocote, bez pridanej rašeliny, na tú som zabudol (ale to bude v pohode aj bez nej) :)


Quercus pubescens No.4

Today all wires off. Waiting for last flush of growth now. Next spring probably goes into pot (I think not final).
Dnes všetky drôty dole. Čaká nás posledná vlna rastu tento rok. Budúci rok asi pôjde do nejakej dočasnej misky.
Older posts:Cornus mas No.1

I did some little works on dead wood and position of brahces. I guess I will wire it completly in early spring or so when it will be without foliage.
Na strome som urobil menšie úpravy mŕtveho dreva a upravil som pozície niektorých vetiev. Myslím že ho úplne nadrôtujem keď bude bez olistenia, možno skoro na jar.
Older posts:

Feeding

This week I feed trees with chicken manure granules. I used about 4 kg for approx 40 trees. None of them seems to be unhappy about it so far. It is third time organic feeding this year. I have already feed trees two times with Osmocote. I guess this could be called aggressive feeding according to Walter Pall horticultural system. All trees are in modern anorganical substrate, this kind of feeding could kill trees in ordinary soil.
Tento týždeň som hnojil stromy granulami kuracieho trusu. Spotreboval som asi 4 kg na cca 40 stromov. Žiadny z nich zatiaľ nevyzerá žeby sa mu to nepáčilo. Hnojenie kuracím trusom je tretie tento rok. Dva krát som do substrátu sypal Osmocote (asi 5g na liter objemu misky). Myslím že sa to dá nazvať agresívne hnojenie podľa pestovateľského systému Waltera Palla. Samozrejme stromy sú v anorganických substrátoch (Zeolit, Terramol) a sú silne zalievané, takéto dávky hnojiva by strom v bežnej pôde mohli ťažko poškodiť alebo zabiť.
Carpinus orientalis
Fraxinus

Picea abies
Carpinus betulus

Fraxinus

Bonsai Winter Protection