New Picea abies

New spruce at home. Possibly for future spruce forest with a lots of straight trees. About 9 cm at base, 90 cm tall.Must be rather old, one of thick lower branches was about 20 years old. Potted in mix of zeolit 4-8mm and Terramol with granules of Osmocote mixed in substrate. No rough peat this time, I forget to add it :)
Nový smrek doma. Možno z neho bude jeden zo stromov v budúcom lesíku s mnohými vzpriamenými stromami. Na báze má asi 9cm, výška 90 cm. Asi je celkom starý, jeden z dolných odstránených konárov mal okolo 20 rokov. Posadený v zmesi zeolitu 4-8mm a Terramolu s primešaným Osmocote, bez pridanej rašeliny, na tú som zabudol (ale to bude v pohode aj bez nej) :)


Quercus pubescens No.4

Today all wires off. Waiting for last flush of growth now. Next spring probably goes into pot (I think not final).
Dnes všetky drôty dole. Čaká nás posledná vlna rastu tento rok. Budúci rok asi pôjde do nejakej dočasnej misky.
Older posts:Cornus mas No.1

I did some little works on dead wood and position of brahces. I guess I will wire it completly in early spring or so when it will be without foliage.
Na strome som urobil menšie úpravy mŕtveho dreva a upravil som pozície niektorých vetiev. Myslím že ho úplne nadrôtujem keď bude bez olistenia, možno skoro na jar.
Older posts:

Feeding

This week I feed trees with chicken manure granules. I used about 4 kg for approx 40 trees. None of them seems to be unhappy about it so far. It is third time organic feeding this year. I have already feed trees two times with Osmocote. I guess this could be called aggressive feeding according to Walter Pall horticultural system. All trees are in modern anorganical substrate, this kind of feeding could kill trees in ordinary soil.
Tento týždeň som hnojil stromy granulami kuracieho trusu. Spotreboval som asi 4 kg na cca 40 stromov. Žiadny z nich zatiaľ nevyzerá žeby sa mu to nepáčilo. Hnojenie kuracím trusom je tretie tento rok. Dva krát som do substrátu sypal Osmocote (asi 5g na liter objemu misky). Myslím že sa to dá nazvať agresívne hnojenie podľa pestovateľského systému Waltera Palla. Samozrejme stromy sú v anorganických substrátoch (Zeolit, Terramol) a sú silne zalievané, takéto dávky hnojiva by strom v bežnej pôde mohli ťažko poškodiť alebo zabiť.
Carpinus orientalis
Fraxinus

Picea abies
Carpinus betulus

Fraxinus

Elm ground layering