Little story of Tilia cordata

In my last post here I posted pictures of my Tilia cordata. Looking back to my blog archive I found out that this was its first appearance here. So I decided to write decent blog post about its history. 

V mojom poslednom príspevku na blogu som ukazoval Lipu. Keď som sa pozrel do archívu, tak som tu o nej nenašiel zmienku. Tak som sa rozhodol to napraviť a napísať o nej riadny príspevok. 

11-2014

Many of you know following situation. You are new to bonsai and you fell in love with trees collected from wild, yamadori. So you go out for searching the trees into different forest locations as much as possible. Does not matter which season of the year is outside recently.
So was my situation in August 2008. I went to wild forest, equipped with pick and military collapsible spade and some other necessary stuff. It was one of my first real trips dedicated to yamadori hunting.  I was full of fresh information about collecting trees from different sources. I knew there is good time to collect few types of conifers at this time of season so I was looking for some. Unfortunately, no reasonable conifers were around. With quite a lot of walking around I was disappointed with wasted time. And then I found it. My tilia. Mnohí z Vás tú situáciu poznajú. V bonsaistike ste nováčik a zahoríte vášňou pre stromy vykopané z lesa, yamadori. Začnete chodievať do lesa často a na všetky rôzne miesta. A nezávisle od toho aké je akurát ročné obdobie. 
Tak to bolo aj so mnou v Auguste 2008. Vybral som sa do lesa vybavený krompáčom, vojenským skladacím rýľom a pár daľšími nevyhnutnými vecami. Bol to jeden z mojích prvých kopacích výletov. Mal som plnú hlavu čerstvých informácií o yamadori a kopaní stromov z divočiny. Vedel som, že je celkom vhodný čas na kopanie niektorých druhuhov ihličnanov. Na nešťastie som na žiadne vhodné nenatrafil. Po mnohých prejdených kilometroch to bolo veľké sklamanie. A potom som ju našiel. Moju lipku.

8-2008 in the forest / v lese
It was on place were I was not expecting this type of trees. I do not find them very rarely in deep forest. But it was there, little contorted. I checked lower part of the trunk and nebari and it looked promising. But there was one big problem, it was late August. Not really good time to collect deciduous tree. I was thinking if I will manage to find it in few months time? Will I go home now without tree? As average eager beginner I made decision and dig it out. Since it was rather small tree I took quite big root ball. Packed into lot of wet moss it went with me. When I arrived home I did plat it into ground in garden. Why I did I do not remember, probably I was not prepared and had no plastic container or something like this. From my present point of view it was second mistake with this tree in row during single day. Soil in the garden was very heavy, badly draining. Place were it was planted was under old apple tree, promising a lot of shadow during the year. Not wise at all.

Rástla na mieste kde by som taký druh stromu nečakal. V hlbokých starých lesoch ich nachádzam zriedka. Ale bola tam, trochu skrútená. Rástla dole kopcom. Pod vysokými stromami. Skontroloval som spodok kmeňa a nebari, a vzeralo to nádejne.  Ale bol tu jeden veľký problém, bol práve konec Augusta. Určite nie najvhodnejší čas na kopanie listatého stromu. Rozmýšľal som nad tým, či sa mi ho o pár mesiacov podarí nájsť? Vrátim sa domov bez stromu? A ako každý priemerný dychtivý začiatočník som sa rozhodol ho vykopať. Keďže stromček bol dosť malý, tak som ho vzal s celkom veľkým balom. Zabalený do mokrého machu a igelitu išiel so mnou domov. Keď som ho doniesol domov, zasadil som ho do záhrady. Prečo som to tak urobil si už nepamätám, asi som nemal kvetináč. Z dnešného pohľadu som urobil dve veľké chyby v jeden jediný deň. Pôda v záhrade bola ťažká, ílovitá s veľmi zlou priepustnosťou vody. Zasadená bola pod veľkou jabloňou, kde bude mať určite veľa tieňa a to tiež nebolo dobré. Celé zle.

8-2008 in garden / v záhrade
I left it like that till spring 2009. Than I dared to dig it out and planted into plastic container. Again beginner mistake, definitely not clever to move freshly planted tree just after 6 months or so. But I was lucky man. Tree did well and survived rough handling of eager enthusiast. New chalenges start to appear. How to make it a bonsai? What will be let of it? How to style it? 

Tak som ho nechal do jari  2009. Vtedy som sa odvážil ho znova vykopať a zasadiť do plastovej misky. A to bola znova ďalšia začiatočnícka chyba - nebolo to vôbec múdre hýbať so stromom ktorý bol prinesený z lesa pred 6 mesiacmi.  Ale mal som veľké šťastie. Strom prosperoval a prežil zlé zaobchádanie od nedočkavého nadšenca. A začali sa objavovať ďalšie výzvy. Ako z toho urobiť bonsai? Kde rezať a čo nehchať? Ako ho tvarovať?

7-2009 in plastic pot / po presadení v plastovej nádobe

I was looking on him often and one day decided that most of current trunks must go. I barely knew what I'm doing. But as Walter used to say "its better to do something than to do nothing". I was counting on tree telling me what to do next. I was waiting where new branches will appear and than dealt with them. I did complete wiring several times to get branches to positions where I wanted to have them. 

Pozeral som sa naň často a jedného dňa som sa rozhodol, že väčšina pôvodných vetiev musí preč. Sotva som vedel čo robím. Ale ako to raz povedal Walter Pall "je lepšie urobiť niečo, ako nerobiť nič". Počítal som s tým, že strom mi sám napovie ako s ním naložiť ďalej. Čakal som kde začnú rásť nové vetvy a potom som ich natvaroval drôtom. Na stromčeku som urobil kompletné tvarovanie drôtom niekoľko krát v priebehu pár rokov.

7-2013

-
7-2013
Another big dilemma was if very low strange branch should be kept or not. I choose to keep it, as I tend to do so far, when strange branches, or part of the trunks are on any of my material. Conservative colleagues, when visiting my garden, tend to point onto such branches and question their positions and predict unpleasant future for them. But I do only smile when I hear those recommendations and I'm not hasty in taking saw into my hand.

Ďalšou dilemou bolo čo s divnou spodnou vetvou, či ju nehcať alebo odrezať.  Rozhodol som sa ju ponechať, tak ako to väčšinou robím v prípade, že mám na svojij stromoch divné vetvy alebo časti kmeňa. Ak ma navštívia nejakí konzervatívni kamaráti bonsaisti často na takéto konáre poukazujú a pochybujú nad ich umiestnením a tvarom a predikujú im nemilú budúcnosť. V takých prípadoch sa len usmievam a neberiem rýchlo pílku do rúk.


Last year tree was doing very fine, as from very beginning since in my garden. 
Aj minulý rok sa stromčeku v mojej záhrade darilo, tak ako od začiatku odkedy býval u mňa.

9-2013 during hot September beer is a must when working with trees/ počas horúceho Septembra je pivko pri tvarovaní nevyhnutnosť
10-2013

I decided to test for the first time almost complete defoliation. Tree tend to have rather big leaves all the time. Defoliation was OK, tree responded with fresh flush of new bright green leaves. After few weeks I thought - what about do it second time during the season? So I dared to. And again new flush of leaves. So I repeated it third time during the summer. Response was again good. But leaves kept its size.

Rozhodol som sa po prvý krát vyskúšať takmer úplnú defoliáciu. Strom zvykol mať stále dosť veľké listy. Defoliácia sa podarila a stromček zareagoval nahodením novej sady svetlo zelených lístkov. Po pár týždňoch ma napadlo, že to urobím znova, druhý krát počas sezóny. Narástli opäť nové listy. A tak som to ešte počas leta vyskúšal znova. Reakcia bola dobrá aj keď listy narástli znova dosť veľké.  

after defoliation / po defoliácii

big cut after former trunk / veľká rana po jednom z kmeňov
In the March 2014 I decided to move tree into more decent container. I had few Chinese pots and one of them was suitable size for tilia. So after removing a lot of old original soil from middle of the root ball it was plated into mix of zeolit and Teramol. 
V Marci 2014 som sa rozhodol, že stromček si zaslúži lepšiu nádobu. Mal som niekoľko čínskych misiek a jedna sa pre ňu hodila. Po odstránení pôvodnej zeminy ktoré sa v strede balu ešte stále nachádzalo bol strom zasadený do misky do zmesi zeolitu a Teramolu. 
3-2014 in new pot / v novej miske


Then I covered it with thin layer of fine peat and applied freshly collected moss all over. I wonder how it will prosper. It showed very vigorous growth soon after. 

Potom som povrch pokryl tenkou vrstovou jemnej rašeliny a nalepil tam čerstvo nazbieraný mach. Bol som zvedavý ako sa stromčeku bude dariť. A ukázalo sa, že sa mu v miske celkom darí. 

4-2014

4-2014
So it made it into this time. Lost almost all of the leaves and preparing for dormancy. Unfortunately my moss experiment here failed. Type of moss I used did not like acid environment of peat layer. 

A tak sa stromček dožil do dnešných dní. Zhodil takmer všetky listy a pripravuje sa na prezimovanie. Na nešťastie môj experiment s machom nevyšiel. Mach ktorý som použil asi nemá rád kyslé prostredie vytvorené vrstvou rašeliny pod ním. 

10-2014 with ugly moss now / so škaredým machom
So next year I will apply new moss from different location and work on fine ramification. 

So to conclude it even after many mistakes tree is here and doing fine. We had luck. Unlike many other trees which did not respond this well to my beginners mistakes and rough handling. 

Takže na budúci rok použijem mach z inej lokality a na strome budem pracovať aby sa zjemnila ramifikácia. Na záver je teda možné dodať, že aj napriek mnohým začiatočníckym chybám sa má stomček dobre. Mali sme spolu šťastie. Nie tak ako mnoho iných stromov ktoré neragovali pozitívne na moje začiatočnícke chyby a nedobré zaobchádzanie. 

No comments:

Post a Comment

Bonsai Winter Protection