Story of my bonsai tree: Hornbeam No.3 - Gemini

 

Let me share with you story of this bonsai tree. This bonsai is Carpinus betulus, from collected yamadori material as most of my trees. This particular specimen was collected from the forest as one of my first trees at my bonsai beginnings in April 2009. It was collected with large root ball with a lot of heavy soil. Therefore and due to large nebari it was planted into rather big wooden box. At that time I was not removing a lot of original soil, which I still consider wise, no rinsing with water etc. Whole stuff was pretty heavy so I did not moved it around a lot.

Dnes by som sa s Vami chcel podeliť s príbehom tohto bonsai. Je to Hrab, Carpinus betulus, vykopaný z prírody ako väčšina mojich stromov. Tento bol vykopaný v apríli roku 2009 ako jednen z mojich prvých stromov.  Vykopal som ho s veľkým balom a mal dosť ťažkú zeminu. Z toho dôvodu, a pre široké nebari som strom zasadil do veľkej drevenej debny lebo žiadna iná nádoba nebola po ruke. V tom čase som stromom neodstraňoval všetku pôvodnú zeminu, čo mimochodom aj dnes považujem za dobré a rozumné riešenie, žiadne striekanie koreňov vodou a tak. Strom bol tak dosť ťažký, a kým bol v drevenenom boxe, tak som ho málo kedy premiestňoval. 

2009 shortly after collection


4-2010

4-2009

8-2010
I liked this tree from very beginning, even if second straight trunk was promising huge challenge. I posted tree pictures on one of forums and I get several recommendations to remove second trunk and to keep only curved one. If I did that back in 2009 by present times single trunk bonsai could have been almost finished. And after repotting into final bonsai pot, I would consider it presentable, even in winter time. 

Od začiatku som mal stom veľmi rád, aj keď druhý priamy kmeň od začiatku predstavoval veľkú výzvu. Na jedom z fór kde som vtedy strom zverejnil mi pár ľudí odporučilo ten druhý strom odstrániť. Ak by som to bol vtedy urobil, tak dnes mohol z toho druhého stromu byť prezentovateľný bonsai, a to aj v zime bez olistenia. 

5-2013

5-2012

6-2012

6-2014

4-2014

4-2014

But I did not intend to separate trees for single moment. Trees are grown together and actual separation would not be easy task anyway. And, most importantly, by separating them plant would have lost its main design feature, and it is its nice nebari which is grown together. So decision to keep both trunks brought another important issue. Where to make trunk chop on too tall straight trunk? 

Ale ja som nad ich oddelením neuvažoval ani chvíľu. Stromy sú zrastené a ich oddelenie by bol aj tak veľký problém. A čo je najdôležitejšie, ich oddelením by strom stratil najdôležitejšiu črtu a to je jeho/ich nebari ktoré je zrastené dokopy. Rozhodnutie nechať isch spolu teda so sebou prinieslo ďalšiu otázku. Na akú výšku znížiť kmeň priameho stromu?   

I failed to chop it on spot when collected back than. I did not know it and I was afraid it will not back bud where needed. As you can see on pictures I did one lowering of the trunk during 2010. I kept looking on the tree and I knew it is not good. It was not chopped low enough. So I did another reduction during repotting in spring 2011. That said it is clear I lost two years of development new leaders on the trunk. 

Mohol som to urobiť hneď v lese, keď som ho vykopával, ale nemal som ani potuchy kde by to bola tá správna výška. A nevedel som ako nízko strom nahodí puky. Ako je vidieť na fotkách, tak som pôvodnú výšku zredukoval v roku 2010. Ale aj tak to nebolo dosť nízko a tak som ho redukoval ešte raz v roku 2011 počas presádzania. Z toho je zrejmé, že som na tej časti stromu stratil 2 roky zbytočne. 

3-2011

3-2011

3-2011
 So now I keep three leaders, which were growing in lowest positions on the trunk, growing without disturbing during whole seasons. There is still big difference between diameters of new parts of the trunk and base. Few more seasons of vigorous growth will change dimensions and hopefully tree will look more credible. My plan is to keep it grow to reach height of second curved tree. When it will be reached another necessary changes must occur. Branches on curved tree now growing towards straight one must be removed and some others redesigned to make both trees look natural. But there is enough time for those changes and I will keep current branch structure for few years. 

Takže teraz na tom kmeni nechávam  rásť tri konáre a počas sezóny ich neredukujem. Zatiaľ je medzi priemerom pôvodného kmeňa a nových výhonov veľký rozdiel v ich prierezoch. Bude to trvať niekoľko ďalších rokov kým sa proporcie zmenia a strom bude vyzerať prirodzenejšie. Môj plán je nechať ten strom narásť do rovnakej výšky ako je výška zahnutého stromu. Ak to nastane tak bude potrebné urobiť na zahnutom strome ďalšie zmeny. Niekoľko konárov smerujúcich k priamemu kmeňu bude musieť byť odstránených a ďalšie asi budú prepracované aby spolu oba stromy pôsobili prirodzene. Ale na to je ešte pár rokov čas a tak súčasnú štruktúru vetiev nechám nateraz takto.

There are several cuts on trunks and they will be worked with power tools later this year. I try to make them look as natural as possible. 

Na kmeni  a pôvodných konároch je niekoľko miest ktoré bude potrebné opracovať Dremelkou v priehu roka, tak aby vyzerali čo najprirodzenejšie.  

Since spring 2011 tree was repotted into mix of Terramol, Zeolit, pine bark and coconut fibre. Pot is still very big, but due to relatively light substrate mix it is much easier to move around the garden when needed. I think I will keep the tree in present pot for few more seasons since I want vigorous growth of straight tree. Tree is aggressively feed by everything I use for all trees – Osmocote, Chicken manure, liquid fertilizers and bat guano. 

 Od jari 2011 bol strom presadený do zmesi Terramolu, Zeolitu, borovicovej kôry a kokosového vlákna. Nádoba je stále dosť veľká ale vďaka relatívne ľahkému substrátu sa už dá lepšie prenášať. Keďže chcem aby strom silne rástol, hlavne ten priamy, tak ho v súčasnej nádobe nechám ešte pár sezón. Strom je silne prihnojovaný všetkým čo zvyknem používať pre moje stromy - Osmocote, granulovaný kurací trus, tekuté hnojivá a netopierie guáno.
 
8-2011
Tree was wired several times in previous seasons. And I did full wiring of the tree during last few evenings and trust me it was hell lot of wire used. But it was fun and I'm happy with result so far. Wire will go down just before leaves will emerge because with leaves on it will not be possible, and wires will bite in very fast in spring. I will report with spring pictures in April. 

Strom už bol pár krát drôtovaný počas predchádzajúcich rokov podľa potreby. A počas niekoľkých večerov som teraz znova kompletne nadrôtoval všetko čo bolo treba. A toho drôtu bolo teda poriadne veľa, to mi teda verte. Ale bola to dobrá zábava a s výsledkom som spokojný. Drôty pôjdu dole tesne pred narašením listov. Ak bude strom olistený tak to už nebude možné a na jar sa môžu skoro zarezať. Keď budú dole tak sa podelím s výsledkom. 
 
1-2015 on beginning of the wiring sesion


I try to name some of my trees since beginning. I was calling this one Brothers for some time. But during this  work session I realized they do not look like brothers really. Thanks to interconnected nebari of both trees, they remind me lovers, so I will probably call them Gemini. What do you think?:)

Od počiatku dávam niektorým svojim stromom mená. Tento som volal Bratia, ale ako som na ňom pracoval teraz tak pozerajúc sa ako sa korene nebari prepletajú pripomínajú mi skôr milencov. Tak ho asi nazvem Blíženci. Čo myslíte? :)


 

No comments:

Post a Comment